hlavni_menu

INFORMACE O STUDIU

Škola vychovává absolventy jednotlivých oborů uměleckého designu a volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých disciplín. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit, otevřít si vlastní galerii, butik apod., nebo pokračovat dále ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí. V rámci rozsáhlé mimoškolní činnosti škola spolupracuje s veřejnými i soukromými subjekty.

VÝTVARNÉ OBORY ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU - DENNÍ STUDIUM

82-41-M/01 Užitá malba
82-41-M/05 Grafický design
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Informace podává ředitel školy, Akad. mal. Jaroslav Klát

Lze domluvit individuální termíny zkoušek.


Ke zkoušce je třeba předložit 10 - 15 vlastních výtvarných prací, vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ, občanský průkaz (rodný list).


Předpoklady ke studiu

- zcela průkazný talent a zájem o zvolený obor
- schopnost samostatně, zodpovědně a dlouhodobě pracovat
- akceptovat přirozené spojení teorie a praxe

Fakultativní předměty

- vybrané grafické techniky
- počítačová grafika
- kresba aktu

Volitelné předměty

Vybrané grafické předměty

Náplní tohoto kurzu je rozšířená výuka grafických technik hlubotiskových a knihtiskových. Cílem kurzu je získání řemeslné zručnosti, rozvoj kreativních schopností a výtvarného myšlení, které vyústí v osobité vyjádření.

Fakultativní počítačová grafika

Je určena především grafikům, ale nejen jim; v prvním pololetí se zabýváme úpravou tiskovin, technickou přípravou obrázků a grafiky pro případný ofsetový tisk. Ve druhém pololetí si vyzkoušíme práci s multimédii.

Ve všech oborech se vyučuje počítačová grafika a používání internetu

Vyučované teoretické předměty

Jazyk český, cizí jazyk (angličtina), dějiny výtvarné kultury, společenské vědy. Odborné a umělecké předměty jsou vyučovány v rámci ateliérové výuky v jednotlivých oborech.


Škola Poskytuje

- pedagogické osobnosti
- vybavení ateliéru
- možnost vystavovat a prodávat vlastní umělecká díla studentů i profesorů v galerii školy
- různé formy spolupráce s domácími i zahraničními podniky a institucemi
- maximální péči rozvoji osobnosti každého studenta formou individuálního přístupu, včetně integrace smyslově postižených
- možnost studia fakultativních předmětů

Od založení školy v roce 1990 bylo uspořádáno 126 výstav a školu absolvovalo 1136 studentů


Studenti hradí na své náklady

- učebnice a veškeré pomůcky (nářadí a materiály)
- náklady na případné ubytování v domově mládeže
- cestovné na exkurze, zahraniční cesty apod.
- stravování


Školné

Roční školné činí 29.000,- Kč, které je třeba zaplatit vždy na celý školní rok dopředu. Školné může být zvýšeno v souladu s mírou inflace, nárůstem cen energií, nájemného, mezd, a taktéž v důsledku poklesu státních dotací.


Upozornění

Naše škola byla zařazena do celostátní sítě středních uměleckých škol povolením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR čj. 16.401/90-22 ze dne 4. 7. 1990. Výuka byla zahájena 3. 9. 1990.


Přihlášky je možné zaslat na adresu

Soukromá střední umělecká škola designu, s. r. o., Laudova 10/1024, 163 00 Praha 6 - Řepy
Informace na telefonech: +420 602 203 911 a +420 725 800 712
Rádi Vás uvítáme na individuálních konzultacích!